Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mdksulejowek.pl

Treść strony

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia oraz wizerunków utrwalonych podczas zajęć, spektakli, widowisk, spotkań itp. jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku, przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek, tel. 22 487 97 08, email sekretariat@mdksulejowek.pl Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Domu Kultury pełni Inspektor Ochrony Danych, Pod wskazanym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Domu Kultury. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury, w celu i w zakresie określonym przez Dom Kultury. Inne kategorie odbiorców danych mogą być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć, uczestników konkursów oraz rodziców/opiekunów podanych w zgłoszeniu, jak również instruktorów / opiekunów grup i osób przygotowujących wykonawców do występów. Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji zajęć, konkursów, turniejów, wyłonienia i ogłoszenia laureatów oraz opublikowania listy uczestników i laureatów na stronie internetowej Domu Kultury, w profilach Domu Kultury w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, konkursie, turnieju, widowisku, spektaklu itp. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach, turnieju, konkursie, widowisku itp. organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Sulejówku. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę zajęć, turnieju, konkursu itp. oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego. Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku od rozstrzygnięcia turnieju, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku lub na 1 otrzymywanie informacji o organizowanych w przyszłości konkursach lub innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu archiwalnym interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalności Domu Kultury, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Domu Kultury. II. Przetwarzanie wizerunków uczestników konkursu w celu dokumentowania jego przebiegu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej W trakcie konkursu mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu konkursu oraz informowania o działalności Domu Kultury i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników konkursu. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia. Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. W przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody dotyczącej choćby jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo tego zespołu. Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Domu Kultury lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, a także wskazując fotografie lub nagrania wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony. Dom Kultury dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą koordynującą konkurs lub fotografem. Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych. Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii Europejskiej. Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Domu Kultury m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, 2 usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie określonym przez Dom Kultury. III. Przetwarzanie danych osób, którym przysługują prawa autorskie i prawa pokrewne do wykonywanych w trakcie wydarzeń utworów Dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem autora lub osoby, która twórczo przyczyniła się do powstania utworu lub osoby, która w twórczy sposób przyczyniła się do powstania artystycznego wykonania utworu a także w celu ogłoszenia i opublikowania imienia i nazwiska tej osoby na liście laureatów w przypadku, gdy jury festiwalu przyzna takiej osobie wyróżnienie lub nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest pragnienie uhonorowania twórczego wkładu tych osób w prezentowane dzieło. Dane są pozyskiwane od osoby wypełniającej zgłoszenie. 

  Metryka

  • opublikował: MDK dyrektor
   data publikacji: 2020-09-16 11:56

Metryka

 • opublikował: MDK dyrektor
  data publikacji: 2020-09-16 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5376
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1600250174